Kuidas alkomeeter töötab?

Alkomeetrid, mis mõõdavad alkoholijoovet hingeõhu abil, kasutavad oma tööks alkoholiandurit — puhudes alkomeetrisse, satub sensorisse näidis Teie hingeõhust. Alkomeetri andur väljastab sellele tuginedes elektrilise signaali, mille põhjal alkomeetri protsessor, võrreldes saadud tulemit hoolduslaboris salvestatud etalonidega, arvutab testitava isiku joobe suuruse. Kuna andurite töövõime on ajas muutuv, on vajalik alkomeetrite regulaarne hooldus ja kalibreerimine, mille käigus salvestatakse seadme mällu anduri hetkeseisundile vastavad joobeetaloni või -etalonide väärtused. Kalibreerimine saab toimuda ainult laboratoorsetes tingimustes ning oksiidpooljuhtanduriga seadmetel joobesimulaatori ning elektrokeemilise anduriga seadmetel kas joobesimulaatori või kuivgaasi abil. Kasutajapoolne kalibreerimine kodustes tingimustes ei ole võimalik — kui keegi pakub nn.0-punkti kalibreerimisega seadmeid, nagu näiteks Safe-Mate või Safe-drive, on tegemist pettusega — 0 etalonpunktina ei mõjuta alkomeetri täpsust, kuna ei ole võimalik öelda, mitu korda on näit 0-st kas suurem või väiksem. Mida rohkem on alkomeetril kalibreerimisetalonpunkte, seda täpsem mõõtevahend on.

Kuna valitseb kindel seos alkoholisisalduse väljahingatavas õhus ja vere alkoholisisalduse vahel (mõõdetakse ju ühte ja sama nähtust ehk inimese joovet), valmistavad tootjad seadmeid nii promillides (grammi alkoholi liitri vere kohta) kui ka mg/l-tes. Rovico Büroo OÜ valikus on mõlemad mudelid. Täppisalkomeetreid müüme (tuginedes .seadustest tulenevatele nõuetele) ainult MG/L versioonis.

Alkomeetrite tööpõhimõte sõltub sensori tüübist — vanemat tüüpi MEMS-sensorid on suhteliselt laia spektriga gaasianalüsaatorsensorid ning nemad võivad mõõta ka gaasilekete ja vingugaasi olemasolu. Samas põhjustab see omadus tihti põhjendamatuid valenäite. SnO2 sensorid on pisut täpsemad ning nende peamine suunitlus on etanooliosakeste leidmine. Kahjuks on see sensor aga suhteliselt lühikese töökestvusega.

Profialkomeetrites Alcoscan kasutatakse kõrgvalivat oksiidpooljuhtsensorit, mille puhul on on viidud miinimumini kõrvaltegurite võimalik mõju mõõtetulemusele. See sensor ei toimi mitte gaasianalüsaatorina, vaid mõõdab alkoholi hulka mõõdetavas õhus. Tulemus on täpsem ja usaldusväärsem (ainsa valenädiu võib esile kutsuda atsetoon). Paraku väljendub kõrgem täpsusklass ja pikem kasutusiga ka alkomeetri hinnas.

Pooljuhtanduritest parimad on RIST sensorid. Nende puhul on mille puhul on on viidud miinimumini kõrvaltegurite võimalik mõju mõõtetulemusele. See sensor ei toimi mitte gaasianalüsaatorina, vaid mõõdab alkoholi hulka mõõdetavas õhus. Loomulikult peab tarka sensorit toetama ka toetab ka vastav tarkvara.

Täpseimad on elektrokeemilise anduriga alkomeetrid, millede puhul on mittealkoholist tingitud valenäit sisuliselt välistatud. Need andurid “püüavad” oma pinnale ainult alkoholiosakesi ning edastavad juhtprotsessorile info lineaarselt. See võimaldab kõrget usaldusväärsust ja suurt täpsust. Taoliste andurite tootmine on aga oluliselt kallim ning ka tootjaid on kogu maailmas vähe. Rovico Büroo OÜ pakub ainult ühe tuntuima tootja elektrokeemilise anduriga alkomeetreid.

Ühekordsetel alkotestritel toimub joobe (jääknähtude) olemasolu määramine keemilise reaktsiooni tulemusel. See tagab samas väga hea täpsuse ning usaldusväärsuse. Samas tuleb jälgida, missugust joovet on ühekordne alkotester suuteline üheselt tuvastama. Eestis kehtiv joobepiir 0,2promilli ei pruugi olla neile enamikus üheselt tuvastatav. Siin sõltub kõik konkreetsest tootest.